ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AGTERBERG & VAN DIJK ADVOCATEN TE UTRECHT

Onder de naam Agterberg & Van Dijk Advocaten is werkzaam de (eenmanszaak)  Mr. V.O. Agterberg h.o.d.n. Agterberg advocatenkantoor. Mr. V.O. Agterberg staat bij de Kamer van Koophandel te Utrecht ingeschreven onder nummer 67312152. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht (overeenkomst), daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht die aan advocaten werkzaam onder  Mr. V.O. Agterberg  wordt gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen, die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing ten behoeve van die (rechts)personen en/of derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Mr. V.O. Agterberg.

Alle aanvaarde opdrachten van cliënt (gebaseerd op de informatie van cliënt) worden door Mr. V.O. Agterberg als uitsluitend aan één van hen gegeven beschouwd, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zou worden uitgevoerd. De toepasselijkheid/werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. In geen geval kan de cliënt een ander dan Mr. V.O. Agterberg tot onder andere nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten inclusief (voormalige) werknemers, (rechts)personen en/of partners/bestuurders inclusief hun erfgenamen. Elke aanspraak of (schade)vergoeding jegens hen is uitgesloten. Genoemde (voormalige) werknemers, (rechts)personen en/of partners/bestuurders inclusief hun erfgenamen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.

De kosten voor de uitvoering van de opdracht door Mr. V.O. Agterberg omvatten het honorarium, kantoorkosten, verschotten en de omzetbelasting. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Mr. V.O. Agterberg vast te stellen uurtarieven. De bij deze algemene voorwaarden behorende opdrachtbevestiging vermeldt onder andere de tarieven, verschotten, vergoeding kantoorkosten en dergelijke. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Mr. V.O. Agterberg is gerechtigd om aan cliënt een voorschot in rekening te brengen. Eerst na ontvangst van het voorschot, zal hij met de werkzaamheden hoeven te beginnen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft. Wordt een opdracht beëindigd voordat Mr. V.O. Agterberg alle werkzaamheden heeft voltooid, dan heeft Mr. V.O. Agterberg recht op honorarium van de reeds verrichte werkzaamheden. Betaling van de declaratie dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Wordt geen betaling binnen voornoemde periode verricht, dan is de cliënt in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. De cliënt is vanaf het moment van intreden van het verzuim een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het onvoldane deel van het declaratiebedrag alsmede de (buiten) gerechtelijke kosten van ten minste 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 50,– exclusief BTW.

Zoals hiervoor reeds vermeld, is onder de naam Agterberg & Van Dijk Advocaten werkzaam Mr. V.O. Agterberg (eenmanszaak) h.o.d.n. Agterberg advocatenkantoor.

Het kantoor Agterberg & van Dijk advocaten heeft geen Derdengeldenrekening.

Er s een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke voldoet aan de verordening op de beroepsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Mr. V.O. Agterberg voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Mr. V.O. Agterberg gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke redenen dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de betreffende zaak in rekening gebracht en betaalde honorarium, tot een maximum van € 25.000,– inclusief BTW. Een aanspraak (alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde dan ook die cliënt jegens Mr. V.O. Agterberg denkt te hebben) vervalt indien Mr. V.O. Agterberg niet binnen één jaar na ontdekking van de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld, alsmede die aanspraak binnen één jaar bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Mr. V.O. Agterberg is bevoegd om bij de uitvoering van hun werkzaamheden derden (zoals deurwaarders, koeriers, softwareleveranciers etc.) in te schakelen. Mr. V.O. Agterberg zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Mr. V.O. Agterberg is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten c.q. tekortkomingen van welke aard ook van derden. Mr. V.O. Agterberg is door zijn cliënt onherroepelijk en onvoorwaardelijk gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de ingeschakelde derden namens cliënt te aanvaarden.

De algemene voorwaarden kunt u ook inzien op de website www.agterbergvandijk.nl, waar u de algemene voorwaarden eigenhandig kunt raadplegen.

Op de rechtsverhoudingen tussen Mr. V.O. Agterberg en zijn cliënt is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, met behoud van de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep en cassatie.

Mr. V.O. Agterberg is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzingen worden (bij voorbaat) met de cliënt besproken.