201503.200

Onder(ver)huur via Airbnb

Huurder verhuurt gehuurde via Airbnb aan derden   De Rechtbank Amsterdam heeft bepaald, dat als een huurder het gehuurde via Airbnb aan derden aanbiedt, dit wordt gezien als een vorm van onderhuur. Het gehuurde wordt voor korte periodes commercieel tegen hoge huurprijzen verhuurd. De huurder had in kwestie niet de bij de huurovereenkomst overeengekomen vereiste…

201503.200

Huurovereenkomst per e-mail opzeggen

Per e-mail huurovereenkomst opzeggen toegestaan? E-mailverkeer is niet meer uit het dagelijks leven weg te denken. Helaas wordt in de huidige wetgeving nauwelijks naar e-mailverkeer verwezen. Hoe gaan rechters om met een opzegging per e-mail? Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft op 5 december 2014 beslist, dat een opzegging per e-mail aanvaardbaar is. Het Hof ging er…

201503.160

Huur roerende zaken onder boedelschuld?

Valt huur roerende zaken onder boedelschuld? Als u of de curator de huurovereenkomst opzegt bij faillissement dan is de huur over de opzegtermijn van drie maanden (zie art. 39 Faillissementswet) een boedelschuld. Een voordeel van een boedelschuld is, dat de curator deze schuld een van de eerste schulden uit de boedel moet worden betaald. Geldt…

201503.041

ROZ 2015

Nieuwe ROZ-model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW   De Vereniging Raad voor Onroerende zaken heeft op 19 februari 2015 nieuwe huurovereenkomst modellen gepubliceerd. Hieronder komen de belangrijkste verschillen tussen de oude modellen uit 2003 en de nieuwe van 2015 aan bod. Wijzigingen in het ROZ model huurovereenkomst 2015…

201503.030

Wanneer ingebreke?

Wanneer bent u ingebreke? Meestal worden afspraken gemaakt op basis van een mondelinge of schriftelijke overeenkomst. Er wordt wat op een bierviltje of een A4tje gekrabbeld alsmede ondertekend en een schriftelijke overeenkomst is tot stand gekomen. Mondelinge overeenkomst Om problemen in de toekomst te voorkomen dient u de mondelinge overeenkomsten vast te leggen op papier….

201503.030

Geldvorderingen bij onderhuur zonder toestemming?

Welke geldvorderingen bij onderhuur zonder toestemming? Het komt geregeld voor, dat de huurder zonder (schriftelijke) toestemming van de verhuurder het gehuurde onderverhuurt. De huurovereenkomst moet dan uiteraard wel een onderhuurverbod bezitten. Naast een ontbindingsvordering van de huurovereenkomst (door een tekortkoming in de huurovereenkomst) zijn er verschillende andere (geld)vorderingen mogelijk. Boeteclausule In de meeste huurovereenkomsten zijn…

201407.080

Wet Werk en Zekerheid

Wetsvoorstel Wet Werk en zekerheid Op 10 juni 2014 is het Wetsvoorstel 33 818 (Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de opstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere…

201406.260

Aanmaningstermijn ingebrekestelling / aanmaning

Indien uw schuldenaars niet tijdig betalen – wat uiteraard uw cashflowpositie en liquiditeit aantast – kunt u uw schuldenaars aanmanen c.q. in gebreke stellen. Het beste kunt u de aanmaning c.q. ingebrekestelling aangetekend bij brief aan de schuldenaar verzenden. De inhoud van de aanmaning c.q. ingebrekestelling dient duidelijk te zijn. Schuldenaar moet weten/begrijpen waarvoor hij…